Sadaa Satswaroopam Lyrics (shri Sai Ki Aartiyaan)
Sadaa Satswaroopam Lyrics is written by Unknown/Traditional Artist and the song ‘Sadaa Satswaroopam’ is sung by Lata Mangeshkar, Chorus.

Sadaa Satswaroopam Lyrics in English

Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum

Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam

Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapadasritanam svabhaktipriyanam

Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam

Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam

Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam

Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih,

Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam

Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sri Saisa Krpanidhe khilanrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta

kshamah

Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho,

Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum.

Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisammuda.

Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha

Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu.

Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam

Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah.

Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat

Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe.

Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya

Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.

Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita

Movie Shri Sai Ki Aartiyaan
Song Sadaa Satswaroopam
Singer Lata Mangeshkar, Chorus
Writter Unknown/Traditional Artist
Released Oct 24, 2008
Language Hindi